Don't Miss

Рисунка на блок смая България (Снимки)

   

В град Смядово, Шуменско, вече има четири напълно санирани блока по Програмата за енергийна ефективност, а на един от тях общината успя да изрисува и близо 20-метрова девойка в цял ръст. Рисунката се превърна в истински хит в социалните мрежи и има хиляди споделяния.

Майстори на графити изкуството са изпълнили перфектно легендарната Смеда в народна носия, смятана за създателка на населеното място. Четири дни работа с вишка отнело на спецовете от „Pyrotechnix Crew“, за да изпълнят заданието на общината. Разходът поела фирмата изпълнител на санирането.

Същите графити майстори обновиха през пролетта и фасадата на средното училище с Дърво на знанието, което се вижда отдалеч.Хубавата Смеда няма да е последната монументална рисунка. В градчето, прочуто по времето на соца със смядовската луканка, ще бъде увековечен и глиганът, който присъства и в герба.

Ñàíèðàí áëîê â ãðàä Ñìÿäîâî, Øóìåíñêî, áåøå óêðàñåí è ñ ãðàôèòè èçêóñòâî. Öåíèòåëè íåäîâîëñòâàò ñàìî îò êëèìàòèêà äîëó, êîéòî íàðóøàâà ðèñóíêàòà.

                break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com