Connect with us

Здраве

Игра на нерви и кворум на ръба в ОбС Казанлък

Published

on

За първи път в двегодишната работа на ОбС Казанлък точките от дневния ред на 40-тото редовно заседание се гласуваха на ръба на необходимия кворум, а общинските съветници от групата на БСП гласуваха против или изобщо не гласуваха. Защо? Трябваше ли да бъде саботирано това заседание на Общинския съвет, какви точки се разглеждаха в него и бяхме ли на ръба да не бъде приета Годишната програма за управление  и  разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2014г., какви биха били последствията от това? За всичко, което се случи  по време на 40-тото заседание на ОбС Казанлък, разговаряме с неговия председател Николай Златанов.

Г-н Златанов на 28.11.2013г. се проведе 40-тото редовно заседание на ОбС Казанлък. Кои бяха най-важните точки залегнали в него и с тях всъщност какво се прие?
– 40-тото заседание на ОбС Казанлък включваше 31 точки в дневния си ред. На пръв поглед изглеждат малко, но 10 – 12 от тях са от изключителна важност за развитието на общината. От т.2 до т.10 разгледахме няколко групи от въпроси. Първата част включват въпроси свързани с инвестиционни проекти на община Казанлък. По точка 3 разгледахме ремонта и рехабилитацията на общинските пътища, които са приети с решение 162/09.04.2013г. На практика приехме допълнителни пътища, които следва да бъдат изградени със средствата останали по гласуваното вече решение. Приехме три решения, които касаят договор за кредит по фонд „Флаг”, това е Фонд за органите на местно самоуправление, по силата на който се поема краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно Защитено жилище в гр. Казанлък” на стойност близо един милион лева.
Следващата точка под №5 в дневния ред бе сключване на договор отново с фонд „Флаг” с цел съфинансиране реализацията на проект „Интегриран воден проект на Община Казанлък, Етап 2: „Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък” – един заем на стойност 1 340 325лв. и още един заем на стойност 3 803 063лв. за изпълнение на проект „Интегриран воден проект на Община Казанлък, Етап 2: „Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък”. Всички тези заеми целят – общината да има възможност да се разплаща по тези оперативни програми. На практика преди да дойде европейското финансиране, са дължими определени плащания. Фонд „Флаг” предлага на общините кредити с минимални лихви по кредита, който се отпуска. След постъпване на сумите от съответния европейски проект на практика те веднага се възстановяват на фонд „Флаг”. Общинските съветници гласуваха и приеха една изключително важна точка – под №7 в дневния ред, касаеща поемане на задължение в размер на 192 310лв., посочено в Запис на заповед по Договор за безвъзмездна финансова помощ „В подкрепа на следващия програмен период – Казанлък 2020” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г.” На практика с тези средства трябва да се осигури програмирането на определени проекти, които ще бъдат стартирани през периода до 2020г. Ако ние не разполагаме с тези пари няма да имаме свободата да работим по проекти и на практика няма да имаме възможността да усвояваме европейски средства. На това заседание приехме и изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2013г. Стигаме до двете най-важни точки в дневния ред т.10 и т.11. Точка 10 касае проект за решение относно приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2014г. Годишната програма за управление е базата за приемане Бюджет 2014 на община Казанлък. Без тази годишна програма няма как да приемем бюджета.

– Приемането на Годишната програма на общината бе приета на ръба на кворума с 20 гласа „За” при необходимите 19. Всъщност през цялото време точките бяха гласувани на ръба на кворума поради странното поведение на съветниците от групата на БСП. Те от втора точка гласуваха против или изобщо не гласуваха. От думите ви разбирам, че имаше опасност, ако Годишната програма не бе приета, то общината нямаше да има и Бюджет 2014г.?

– Да точно тук при тази точка възникна и големият проблем с общинските съветници от групата на БСП. Поради факта, че внесеният доклад под т.31, който урежда един ПУП на частни лица, същият материал не успя да събере необходимите 25 гласа „за”, и което незнайно защо предизвика негативната реакция на групата съветници на БСП. Същите съветници до края наобсъжданите точки, т.е. до 12 –та гласуваха „против”. След 10-та точка групата на БСП буквално напусна залата и спря да гласува. Подчертахме значението на т. 10, саботирането на Годишната програма за управление е саботиране на Бюджет 2014г. на общината. Точната дума е саботиране. Следващата т.11 – един сравнително по-маловажен въпрос, но от голямо значение за общината. Това е договорът за разбирателство между „Ветроком” ЕООД, Община Казанлък и ОбС Казанлък. Всяка година с решение на ОбС се приема Приложение №1, в което определяме по какъв начин ще бъдат разпределени средствата от 70 000лв. за съответната година. На практика липсата на съветниците от БСП в залата доведе до това, че всички тези точки бяха приети на ръба на необходимото мнозинство и съществуваше реална опасност да нямаме кворум за гласуване на определената точка. Най-важната 10 точка, за която говорихме бе приета с 20 гласа от необходимите 19, точка 9 бе приета с 19 гласа при необходимите 19, 11-та точка бе приета с 20 гласа при необходимите 19, т.е през цялото време на 40-тото заседание ние се движихме на ръба на кворума необходим за приемане на точките.
– Как определяте това поведение на общинските съветници от групата на БСП?
– В отчетите, които правих до сега за работата на общинския съвет винаги отчитах, че всички съветници работят добре и се отнасят с отговорност, отбелязвал съм, че групата съветници на БСП работят в конструктивен тон и за първи път в средата на този мандат се изправихме пред едно саботиране на работата на ОбС. Това саботиране беше явно, както за общинските съветници от другите групи, така и за медиите, за присъстващите в залата, за кметовете на населените места. Може би групата съветници на БСП ще постъпи коректно, ако обясни какво предизвика такава реакция от тяхна страна и какъв нейн интерес беше нарушен, за да се опита тя да наруши интересите на община Казанлък.
– На заседанието бяха приети и още важни за общината решения, но в самото начало на сесията вие обявихте, че има постъпила жалба по делото за т.нар. „Дупка” в центъра на града и че отново е отменено решение на ОбС Казанлък за продажба на имотите в Равда. Както се казва сагата продължава, какво се случва от тук на сетне?
– Ще започна от имотите в Равда. С решение на Административен съд Стара Загора е отменено решението на Община Казанлък, с което предприехме действия за продажба на тези два имота. Идеята, както съм подчертавал и преди това беше тези 18 годишни съдебни спорове да бъдат решени по някакъв начин, като предизвикаме интереса на страните, с които спорим по тези дела и претендират, че са собственици на тези имоти. Ако тези лица бяха проявили интерес, а такъв те не проявиха, т.е. никой не дойде за разговаря в община Казанлък, а имаше очаквания за интерес от тяхна страна и евентуално за купуване на тези имоти от самите лица, с които спорим. Действително такъв имот с такъв спор трудно би предизвикал интерес у трето лице. Интересът на спорещите страни е очевиден и ако тези страни бяха проявили желание да купят имота за себе си на цената, която ние определихме като пазарна, а те след това можеха да реализират сделка на свободния пазар, тъй като те са физически лица и за тях няма никакви ограничения. За съжаление това не се оправда, може би нямахме необходимото време, за да постигнем тази договорка. Беше сондирано мнение какво мислим, но официално тези страни не дойдоха в общината да потърсят съдействие. Напротив те пуснаха едни жалби на база, на които решението на общината беше отменено. Това обаче не изключва допълнителни действия по среща с тези лица, ако проявят интерес. Решението на Административен съд по никакъв начин не възпрепятства повторно приемане на такова решение и излизане от тази ситуация. А сега по въпроса за дупките, защото в града си имаме две дупки – едната в центъра на града, другата – бившата инфекциозна болница. Ако пратим едната в историята, ще запишем втората в историята на Казанлък. Дупката №1 в центъра на града след окончателното решение за делба между съсобствениците – физически лица и Община Казанлък след толкова години и благодарение на усилията на кмета Галина Стоянова успяхме да стигнем до тази фаза. За всеобща изненада, както на общината, така и за лицата, с които делихме този имот, постъпи жалба и то не от лицата с които се делим, а от 4 други лица, представлявани от Цветан Павлов. Според твърденията им в жалбата те имат претенции върху същия този имот. От първоначалния прочит на жалбата за мен като юрист е очевидно, че г-н Павлов няма никакво право да подава такава жалба, тъй като физически лица могат да бъдат представлявани в съда само от адвокат. Г-н Павлов няма качествата на адвокат и тази жалба не би следвало да бъде разглеждана в съда. Но дори и да бъде допусната за разглеждане документите, които е представил – натуралните актове не касаят този имот, който ние разглеждаме. Но Върховен съд се е произнесъл, че имотът е отчужден на правно основание на времето от община Казанлък и това на практика означава, че ново отчуждение не може да стане. Но ако се стигне до разглеждане на въпроса по същество, ще се позоваваме на решението на Върховния съд и това ми дава основание да определя жалбата като 100 процента неоснователна.
– И понеже заговорихме за дупки, какво се случва с делата по дупка №2?
– Явно на Казанлък му е писано да си има дупки. При положение, че успеем да заровим една тридесет и няколко годишна дупка, пак ще имаме една, която да коментираме. На 5 декември е поредното заседание на Арбитражен съд на БТПП по този спор, който по окончателен начин ще реши какъв е размера на претенциите на дружеството, което призна договора за нищожен и от тук нататък остава да се определи само сумата, която Община Казанлък ще трябва да връща.
– А каква е сумата?
– Заплахата е общината да има да връща три милиона лева и да получи поредния изкоп в централната част на град Казанлък.

Кристалина Вълчева – в-к Искра

България

Знаете ли защо не бива да изливаме течността над киселото мляко?

Published

on

Може би сте забелязали, че над самото кисело мляко често се образува странна бяла течност.

Повечето от нас имат навика да я изливат в мивката. Не го правете.

Този феномен се нарича „дефект на суроватъчното отделяне“ в хранителната индустрия, пише Обекти. Той настъпва, когато структурата на киселото мляко стане нестабилна, често поради излагане на повишена температура.

Нестабилността води до свиване на гелната структура на киселото мляко, което води до отделяне на съдържимата вода в отделна фаза и избутването и към повърхността като по-лек компонент.

Някои компании добавят стабилизатори, за да попречат на това отделяне. Ако обаче попаднете на подобна течност във вашето кисело мляко, не се тревожете. Това дори е добър знак – в продукта не са добавен излишни стабилизатори. Тя е съставена предимно от вода и суроватка, богата на минерали и белтъчини.

Суроватката, наричана още цвик, е естествен млечен серум, съдържащ млечни протеини (лактоалбумини, лактоглобулини), млечна захар (лактоза, съставена от галактоза и глюкоза) и някои минерални соли. Тя не съдържа казеин, сол и има микроскопични количества млечни мазнини.

Затова следващият път, когато се натъкнете на нея, не я изливайте, защото дори е полезна за тялото.

Continue Reading

България

Най-добрият набухвател за баницата – нито с газирана вода, нито с бакпулвер става толкова пухкава: –

Published

on

Пухкавата, висока баница, която пълни тавата – несбъднатата мечта на всяка домакиня. Ако сте пробвали всички “тайни” средства, за да я накарате да бухне, днес ще ви покажем най-лесният метод и той е – гореща вода ! Ако досега не сте я правили така, непременно опитайте тази домашна баница с гореща вода – ще останете приятно изненадани:

Баница с гореща вода

Продукти:

1 пакет кори за баница (500 гр.)

150 гр.краве масло

50 мл олио или зехтин

300-400 гр.сирене

6 яйца

300 мл вряща вода

пухкава баница

Приготвяне:

Първо разтопете маслото с растителната мазнина.

Надробете сиренето. Започнете да подреждате баницата в тавата, като мажете всяка кора обилно с мазнина и през пет кори слагате плънката от натрошено сирене. Корите се редят в намаслена тавичка до изчерпване на продуктите.

Отгоре залейте баницата с останалата мазнина обилно и я нарежете на парчета. Разбийте яйцата с тел и при непрекъснато разбиване добавете горещата вода на тънка струйка. Бъркайте енергично, за да не се сварят яйцата. Залейте баницата и я оставете да постои около 15 минути, за да поеме течността. Печете на 180 градуса с вентилатор за около 25-30 минути или до хубаво зачервяване.

Елементарно и отличен резултат!

Continue Reading

България

Лекари предупреждават за разпространението на опасен вирус: Синдромът ръка – крак – уста –

Published

on

Този вирус е много заразен и може да има сериозни последствия! Не пренебрегвайте неговите симптоми! С настъпването на студа идват и инфекциозните заболявания. На обществени места, като училища и детски градини, вирусите се разпространяват много бързо, предупреждава zajenata.bg.

В днешния свят повечето деца са ваксинирани срещу най-опасните заболявания, но има някои бактериални агенти, които постоянно мутират и се променят.

Ето защо е много трудно да се намери ефективно лечение за определени вируси. Оценявайте всеки момент от живота си и бъдете здрави! Везикулозен ентеровирусен стоматит с обрив, известен също като „болест на ръцете, краката и устата“. Това вирусно заболяване е най-често срещано сред децата, особено тези, които посещават дневни грижи. Това е така, защото се разпространява чрез слюнка и слуз, а повечето от децата са арогантни за целуването и кихането.

Експертите напомнят, че този вирус е често срещан напоследък! Те предупреждават, че този вирус скоро може да достигне рекордни нива на разпространение.

Симптомите на вируса: Първо се появяват треска и възпалено гърло (симптомите на този етап са много сходни с тези на настинка), след това червени петна започват да се появяват на ръцете, краката и също около устата, и понякога се появява обрив по гениталиите.
Проблемът с това вирусно заболяване е, че е много заразен и преди всичко лесно се разпространява чрез слюнка или слуз. Бъдете внимателни, тъй като този вирус поразява хора на всяка възраст

Continue Reading
Advertisement

Интересни

България24 часа ago

БГТОЛ огласи цените на винетките през 2020-та година ГРАФИКА

Цените на е-винетките остават непроменени и през 2020 г., съобщиха от БГТОЛ. Собствениците или водачите на леки коли ще може...

България2 дни ago

Идват студ и сняг!

Новата седмица ще ни донесе застудяване и вероятно валежи от сняг, прогнозира Meteo Balkans. Нови валежи от дъжд и възможни...

България2 дни ago

Споделяйте и помагайте: Издирва се изчезналата 17-годишна Михаела Миткова

ОДМВР-Бургас издирва 17-годишната Михаела Миткова от Камено. Това съобщиха от ОДМВР-Бургас, цитирани от „Фокус“. Тийнейджърката е напуснала дома си на...

България2 дни ago

Побеснял мъж преби и се гаври с жена у дома й пред погледа на 3-годишната й дъщеря

Мъж започнал да пребива брутално жена в собствения й дом и пред очите на 3-годишната й дъщеря. За жителите на...

България1 седмица ago

Краят на една ера. Сбогувахме се с култовия Митьо Пищова

Легендарният любител на манекенки и моделки Митьо Пищова се пенсионира. Търновецът обяви, че от следващата година ще взима пенсия и...

България1 седмица ago

Предателство във „Фермата“: Какво се случва между Митко и бившата му

Димитъp Kaлaйджиeв oщe пaзи cнимĸитe c бившaтa cи жeнa. Πpoтивнo нa мacoвaтa мoдa дa ce тpият cнимĸи oт coциaлнитe мpeжи...

България1 седмица ago

Събраха парите за лечението на Ванко

Новината бе публикувана днес на фейсбук страницата на “Заедно за Ванко”, която движеше благотворителните инициативи за 14-годишния Иван Тодоров ,...

България1 седмица ago

Танците на мъртвите-Изследване с камера-Тялото продължава да се движи дори година и половина след смъртта –

Учените за първи път заснеха на камера процес на разлагане на труп за година и половина. Това, което видяха, може...

България1 седмица ago

Мария реши да възвърне старите си устни. Ето как изглежда сега (снимки)

Mapия мaxнa филъpитe oт ycтнитe cи cлeд ĸaтo ce paздeли c Гyщepoв Mapия мaxнa cилиĸoнa oт джyĸитe cи. Πo вcичĸo...

България1 седмица ago

Убийство на фолкпевица-Има задържани много хора –

По неофициална информация певицата е убита от гаджето си. На 12 октомври пред бар в Сараево е била убита 25-годишната...

България1 седмица ago

Виц – Имало едно време три приятелки

Имало едно време три приятелки. – Първата се омъжила по любов, но постоянно не ѝ стигали парите и луксозният живот....

България1 седмица ago

Знаете ли защо не бива да изливаме течността над киселото мляко?

Може би сте забелязали, че над самото кисело мляко често се образува странна бяла течност. Повечето от нас имат навика...

България1 седмица ago

Млада красавица изнасили и ограби таксиметров шофьор!

23-годишната американка Британи Картър от Фриймонт, Охайо  е арестувана и подсъдима по дело за изнасилване и грабеж на таксиметров шофьор....

България1 седмица ago

Несметното наследство на Стефан Данаилов

Днес, когато в памет на незабравимия Стефан Данаилов съболезнования постоянно заливат социалните мрежи, единствената утеха за болката от раздялата с...

България1 седмица ago

Шумахер се събуди след 6-годишна кома

Почти шест години седемкратният шампион във Формула 1 Михаел Шумахер беше в състояние на кома. Наскоро автомобилнияст състезател беше отведен...

България1 седмица ago

Покъртителна изповед! Проговори доведеният син на Стефан Данаилов

„Откакто започна да преподава в НТФИЗ, му казват „мастър“, което много мразя. Думата означава и „господар“, а той е учител....

България1 седмица ago

Ужасяваща смърт в Карловско!

Сбиване между две компании, едната от които много пияна, е завършило със смърт в карловското село Бегунци. В петък следобед...

България1 седмица ago

„Фермата“ се срина!

Две седмици преди финала на риалитито „Фермата“ състезателите загърбиха враждите и се обединиха срещу ловка измамница. Всички скочиха срещу бившата...

България2 седмици ago

Собственик на кафене дрогира и изнасили 16-годишна сервитьорка и я накарал да мълчи

Полиция е арестувала 45-годишен мъж по обвинение за повтарящо се изнасилване на непълнолетно лице и притежание на наркотици. За човека,...

България2 седмици ago

Влоши се състоянието на Стоянка Мутафова

Актрисата Добрина Гецова смени комедийната прима Стоянка Мутафова в постановката „Скакалци“, съобщава „Телеграф“. Ролята на тъща на Любо Нейков, която...

Advertisement

Trending