Connect with us

Здраве

Игра на нерви и кворум на ръба в ОбС Казанлък

Published

on

За първи път в двегодишната работа на ОбС Казанлък точките от дневния ред на 40-тото редовно заседание се гласуваха на ръба на необходимия кворум, а общинските съветници от групата на БСП гласуваха против или изобщо не гласуваха. Защо? Трябваше ли да бъде саботирано това заседание на Общинския съвет, какви точки се разглеждаха в него и бяхме ли на ръба да не бъде приета Годишната програма за управление  и  разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2014г., какви биха били последствията от това? За всичко, което се случи  по време на 40-тото заседание на ОбС Казанлък, разговаряме с неговия председател Николай Златанов.

Г-н Златанов на 28.11.2013г. се проведе 40-тото редовно заседание на ОбС Казанлък. Кои бяха най-важните точки залегнали в него и с тях всъщност какво се прие?
– 40-тото заседание на ОбС Казанлък включваше 31 точки в дневния си ред. На пръв поглед изглеждат малко, но 10 – 12 от тях са от изключителна важност за развитието на общината. От т.2 до т.10 разгледахме няколко групи от въпроси. Първата част включват въпроси свързани с инвестиционни проекти на община Казанлък. По точка 3 разгледахме ремонта и рехабилитацията на общинските пътища, които са приети с решение 162/09.04.2013г. На практика приехме допълнителни пътища, които следва да бъдат изградени със средствата останали по гласуваното вече решение. Приехме три решения, които касаят договор за кредит по фонд „Флаг”, това е Фонд за органите на местно самоуправление, по силата на който се поема краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно Защитено жилище в гр. Казанлък” на стойност близо един милион лева.
Следващата точка под №5 в дневния ред бе сключване на договор отново с фонд „Флаг” с цел съфинансиране реализацията на проект „Интегриран воден проект на Община Казанлък, Етап 2: „Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък” – един заем на стойност 1 340 325лв. и още един заем на стойност 3 803 063лв. за изпълнение на проект „Интегриран воден проект на Община Казанлък, Етап 2: „Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък”. Всички тези заеми целят – общината да има възможност да се разплаща по тези оперативни програми. На практика преди да дойде европейското финансиране, са дължими определени плащания. Фонд „Флаг” предлага на общините кредити с минимални лихви по кредита, който се отпуска. След постъпване на сумите от съответния европейски проект на практика те веднага се възстановяват на фонд „Флаг”. Общинските съветници гласуваха и приеха една изключително важна точка – под №7 в дневния ред, касаеща поемане на задължение в размер на 192 310лв., посочено в Запис на заповед по Договор за безвъзмездна финансова помощ „В подкрепа на следващия програмен период – Казанлък 2020” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г.” На практика с тези средства трябва да се осигури програмирането на определени проекти, които ще бъдат стартирани през периода до 2020г. Ако ние не разполагаме с тези пари няма да имаме свободата да работим по проекти и на практика няма да имаме възможността да усвояваме европейски средства. На това заседание приехме и изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2013г. Стигаме до двете най-важни точки в дневния ред т.10 и т.11. Точка 10 касае проект за решение относно приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2014г. Годишната програма за управление е базата за приемане Бюджет 2014 на община Казанлък. Без тази годишна програма няма как да приемем бюджета.

– Приемането на Годишната програма на общината бе приета на ръба на кворума с 20 гласа „За” при необходимите 19. Всъщност през цялото време точките бяха гласувани на ръба на кворума поради странното поведение на съветниците от групата на БСП. Те от втора точка гласуваха против или изобщо не гласуваха. От думите ви разбирам, че имаше опасност, ако Годишната програма не бе приета, то общината нямаше да има и Бюджет 2014г.?

– Да точно тук при тази точка възникна и големият проблем с общинските съветници от групата на БСП. Поради факта, че внесеният доклад под т.31, който урежда един ПУП на частни лица, същият материал не успя да събере необходимите 25 гласа „за”, и което незнайно защо предизвика негативната реакция на групата съветници на БСП. Същите съветници до края наобсъжданите точки, т.е. до 12 –та гласуваха „против”. След 10-та точка групата на БСП буквално напусна залата и спря да гласува. Подчертахме значението на т. 10, саботирането на Годишната програма за управление е саботиране на Бюджет 2014г. на общината. Точната дума е саботиране. Следващата т.11 – един сравнително по-маловажен въпрос, но от голямо значение за общината. Това е договорът за разбирателство между „Ветроком” ЕООД, Община Казанлък и ОбС Казанлък. Всяка година с решение на ОбС се приема Приложение №1, в което определяме по какъв начин ще бъдат разпределени средствата от 70 000лв. за съответната година. На практика липсата на съветниците от БСП в залата доведе до това, че всички тези точки бяха приети на ръба на необходимото мнозинство и съществуваше реална опасност да нямаме кворум за гласуване на определената точка. Най-важната 10 точка, за която говорихме бе приета с 20 гласа от необходимите 19, точка 9 бе приета с 19 гласа при необходимите 19, 11-та точка бе приета с 20 гласа при необходимите 19, т.е през цялото време на 40-тото заседание ние се движихме на ръба на кворума необходим за приемане на точките.
– Как определяте това поведение на общинските съветници от групата на БСП?
– В отчетите, които правих до сега за работата на общинския съвет винаги отчитах, че всички съветници работят добре и се отнасят с отговорност, отбелязвал съм, че групата съветници на БСП работят в конструктивен тон и за първи път в средата на този мандат се изправихме пред едно саботиране на работата на ОбС. Това саботиране беше явно, както за общинските съветници от другите групи, така и за медиите, за присъстващите в залата, за кметовете на населените места. Може би групата съветници на БСП ще постъпи коректно, ако обясни какво предизвика такава реакция от тяхна страна и какъв нейн интерес беше нарушен, за да се опита тя да наруши интересите на община Казанлък.
– На заседанието бяха приети и още важни за общината решения, но в самото начало на сесията вие обявихте, че има постъпила жалба по делото за т.нар. „Дупка” в центъра на града и че отново е отменено решение на ОбС Казанлък за продажба на имотите в Равда. Както се казва сагата продължава, какво се случва от тук на сетне?
– Ще започна от имотите в Равда. С решение на Административен съд Стара Загора е отменено решението на Община Казанлък, с което предприехме действия за продажба на тези два имота. Идеята, както съм подчертавал и преди това беше тези 18 годишни съдебни спорове да бъдат решени по някакъв начин, като предизвикаме интереса на страните, с които спорим по тези дела и претендират, че са собственици на тези имоти. Ако тези лица бяха проявили интерес, а такъв те не проявиха, т.е. никой не дойде за разговаря в община Казанлък, а имаше очаквания за интерес от тяхна страна и евентуално за купуване на тези имоти от самите лица, с които спорим. Действително такъв имот с такъв спор трудно би предизвикал интерес у трето лице. Интересът на спорещите страни е очевиден и ако тези страни бяха проявили желание да купят имота за себе си на цената, която ние определихме като пазарна, а те след това можеха да реализират сделка на свободния пазар, тъй като те са физически лица и за тях няма никакви ограничения. За съжаление това не се оправда, може би нямахме необходимото време, за да постигнем тази договорка. Беше сондирано мнение какво мислим, но официално тези страни не дойдоха в общината да потърсят съдействие. Напротив те пуснаха едни жалби на база, на които решението на общината беше отменено. Това обаче не изключва допълнителни действия по среща с тези лица, ако проявят интерес. Решението на Административен съд по никакъв начин не възпрепятства повторно приемане на такова решение и излизане от тази ситуация. А сега по въпроса за дупките, защото в града си имаме две дупки – едната в центъра на града, другата – бившата инфекциозна болница. Ако пратим едната в историята, ще запишем втората в историята на Казанлък. Дупката №1 в центъра на града след окончателното решение за делба между съсобствениците – физически лица и Община Казанлък след толкова години и благодарение на усилията на кмета Галина Стоянова успяхме да стигнем до тази фаза. За всеобща изненада, както на общината, така и за лицата, с които делихме този имот, постъпи жалба и то не от лицата с които се делим, а от 4 други лица, представлявани от Цветан Павлов. Според твърденията им в жалбата те имат претенции върху същия този имот. От първоначалния прочит на жалбата за мен като юрист е очевидно, че г-н Павлов няма никакво право да подава такава жалба, тъй като физически лица могат да бъдат представлявани в съда само от адвокат. Г-н Павлов няма качествата на адвокат и тази жалба не би следвало да бъде разглеждана в съда. Но дори и да бъде допусната за разглеждане документите, които е представил – натуралните актове не касаят този имот, който ние разглеждаме. Но Върховен съд се е произнесъл, че имотът е отчужден на правно основание на времето от община Казанлък и това на практика означава, че ново отчуждение не може да стане. Но ако се стигне до разглеждане на въпроса по същество, ще се позоваваме на решението на Върховния съд и това ми дава основание да определя жалбата като 100 процента неоснователна.
– И понеже заговорихме за дупки, какво се случва с делата по дупка №2?
– Явно на Казанлък му е писано да си има дупки. При положение, че успеем да заровим една тридесет и няколко годишна дупка, пак ще имаме една, която да коментираме. На 5 декември е поредното заседание на Арбитражен съд на БТПП по този спор, който по окончателен начин ще реши какъв е размера на претенциите на дружеството, което призна договора за нищожен и от тук нататък остава да се определи само сумата, която Община Казанлък ще трябва да връща.
– А каква е сумата?
– Заплахата е общината да има да връща три милиона лева и да получи поредния изкоп в централната част на град Казанлък.

Кристалина Вълчева – в-к Искра

България

Спомен за хляба от селската фурна

Published

on

Ето какво споделя един бивш производител на хляб:
Технологията за направа на хляба не е много по различна от тази преди години, но суровините са се променили. Днес основният продукт брашното е почти изкуствен със сух глутен и химии за отпускане при замесване, пшеницата в у нас масово е фуражна, защото е евтина.

Добавят се в брашното заместители и така ядем боклуците, а хубавата пшеница заминава за износ, защото е изгодна, сортовете пшеница също са генно модифицирани или подобрени. Оттам идат и болестите – алергии, диабет и кръвно, така че не се заблуждавайте на много малко места може да се намери истинския хляб който го помним всички.

Continue Reading

България

Ето как Ивана свали 15 килограма за 15 дни с диетата на проф.Мермерски!

Published

on

От години наред певицата има проблеми с килограмите. С напредването на възрастта си, свалянето на килограми би трябвало да става все по-трудно за Ивана, но не! Певицата доказа максимата, че „има ли желание, има и начин“, е напълно вярна. Тя успя да свали 15 килограма за 15-20 дни чрез хранителният режим на професор Мермерски.

„Омръзна ми от т.нар. модни диети. Реших да се доверя на специалист и се обърнах за помощ към професорът диетолог Христо Мермерски.“, споделя Ивана

Ето какво представлява диетата на Мермерски:

Кофичка кисело мляко от 2 %, ябълков пектин, мед, орехи, канела и прополис. Всичко това се забърква предната вечер и се консумира на другият ден. По този начин полезните вещества са се разтворили напълно. Пропорциите за целият ден са следните: супена лъжица мед, чаена лъжица пектин и половин супена лъжица канела. Те се изсипват в кофичката с кисело мляко и се разбъркват до получаването на хомогенна смес. Капват се 20 капки пектин и се наръсват начуканите орехови ядки.

В продължение на няколко дни – седмица или 10 дена, трябва да хапвате само от тази смес. В случай, че много огладнеете – може да хапнете някакъв плод. В началото ще ви бъде трудно, но постепенно организмът ви ще привикне. След това може да ядете сместа само сутрин, а през останалото време от деня да консумирате леки храни – салати, бяло месо, супи, варен ориз и т.н.

Професор Мермерски гарантира, че с неговата диета ще свалите минимум 8-10 килограма.

Continue Reading

Здраве

Баба Юлия се пребори с рака и се закле да помага на болни хора, така, както тя се е спасила

Published

on

Здравейте, приятели! Напредъкът в медицината е осезаем, но въпреки него лекарите нерядко вдигат ръце. Обаче има лечителка, която е върнала към живота безнадеждно болните

В поредицата „Ничия земя“ по Нова ТВ, авторът Даниела Тренчева ни отведе в село Крибул, където живее баба Юлия, която стана една от най-известните лечителки след няколко предавания за нея. Това е добрата лечителка баба Юлия

Баба Юлия наследила дарбата да лекува от своята майка. Тя лее куршум, чете молитви и отвежда болните до една скала, през която трябва да минат, за да оздравеят. Баба Юлия боледувала от рак на черния дроб и на дебелото черво.

Тя дала обет, че ако оздравее, ще помага на хората. Дала обет, че няма да поиска и една стотинка. Хората оставят каквото пожелаят. Но хората днес са много болни, вече почти всеки втори човек страда от рак.

Дневно минават по 50 човека през дома й и се докоснат до лечебните практики на баба Юлия. Най-голямата радост за баба Юлия е, когато се върнат оздравелите хора и кажат, че са добре.

Наскоро 200 чувала с дрехи и конци били събрани от дърветата и били изгорени. Поне веднъж в годината на човек трябва да му се лее куршум, който прочиства от лоши енергии. Малко дете проговорило на място. Това е една от най-големите радости за баба Юлия.

Мястото е високо енергийно. Правени са изследвания с модерна техника. В Родопите има много силни места, но този камък е най-силен, обяснява баба Юлия. Баба Юлия казва, че никой не се е обадил, че не е оздравял.

Много хора са получили диагноза, че ще умрат. Отиват при добрата лечителка баба Юлия и после оздравяват. В скалите живее змия. Имало една жена преди време и змията не й позволила да мине. Баба Юлия смята, че е била някоя безверница, затова не са я допуснали да премине.

Преди да отидете при лечителката трябва да вземете 3 л. брашно, 1 л. сол и червен конец с дължината на вашия ръст. С десния крак влизате в камъка, а излизате на лявата страна. После връзвате стара дреха на дърво наоколо, за да остане болестта там завинаги. Може да бъдат занесени дрехи на болни близки, без те да присъстват лично.

Continue Reading
Advertisement

Интересни

България3 седмици ago

Това са 4-те „невидими“ симптома на рака на белия дроб

90% от раковите заболявания са причинени от тютюнопушене. През 2017 г. ракът на белия дроб е диагностициран при 62,2 хиляди...

България3 седмици ago

Галена е в паника, пие от сутрин до вечер заради… ВИДЕО

Галена отново е решила да нагорещи страстите на феновете си с признанието, че пие от сутрин до вечер. Шокиращите думи...

България3 седмици ago

Страшна трагедия на плажа в Аркутино

22-годишен мъж се е удавил на плажа в Аркутино рано тази сутрин. Сигнал за инцидента е подаден  на тел. 112...

България4 седмици ago

Стефан Данаилов изригна гневно: Този подлец Валери Симеонов…

Черноморието ни е абсолютно прекрасно. Това е така, откакто се помня. Ако идваш с мисълта, че се намира на много...

България4 седмици ago

Баща насилвал месеци наред 15-годишната си дъщеря

54-годишен мъж е бил привлечен като обвиняем от Районната прокуратура в Разград за сексуално насилие над дъщеря си, както и...

България4 седмици ago

Извънредно! Бургас е под полицейска блокада, издирват много опасен престъпник

Бургас е под полицейска блокада, всички изходи на града са завардени, съобщава „Флагман“. По непотвърдена информация ченгетата издирват много опасен...

България4 седмици ago

Маги Халваджиян не е на себе си след тази новина СНИМКИ

Маги Халваджиян обикновено трудно прикрива емоциите си, особено пък когато те са провокирани от събития в личния му живот. Наскоро...

България4 седмици ago

Ексклузивно! Цяла България настръхна току що! Обявиха извънредна новина! Любимецът на България Кубрат Пулев

Кубрат Пулев и неговият екип внесоха официална петиция в Международната боксова федерация (IBF), в която се иска шампионът Анди Руис...

България4 седмици ago

Пловдивско осъмна с два трупа – трагедията е огромна! Зловеща СНИМКА

Страшно меле е станало на жп гарата в пловдивското село Труд. Мъж засега с неустановена самоличност е преминал с лекия...

България4 седмици ago

Синоптик предупреди: Радвайте се на хубавото време, че иде голяма беля

През нощта времето бе предимно ясно и почти тихо. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста...

България4 седмици ago

Много важна новина за българските туристи в Гърция

Гърция въведе високо ниво на бдителност и контрол по границите с България, за да се предпази от разпространение на африканската...

България4 седмици ago

Синоптик предупреди: Радвайте се на хубавото време, че иде голяма беля

Почивните дни ще са слънчеви, но от понеделник се гответе за вятър, дъжд и градушки  През нощта времето бе предимно...

България4 седмици ago

Синоптици вещаят апокалипсис на Балканите! Ето какво време ни очаква събота и неделя

Жега и студ, слънце и дъжд ще се сменят през няколко часа, такова време учените в Европа казват, че не...

България4 седмици ago

Осъдиха изританата от швед камериерка да му плати разноски от 3000 лв.

Бруталното посегателство, при което жената бе изритана в главата, беше извършено преди две години. Камериерката Диана Петкова, която бе изритана...

България4 седмици ago

Полицаи влязоха в апартамент в София и останаха потресени и погнусени от зловещата гледка

На зловеща сцена като от криминални хроники са се натъкнали столичани. Цялата драма се е разиграла в столичния квартал „Сухата...

България4 седмици ago

Новата на Кубрат Пулев проговори за връзката им, май е бременна

Слуховете около новата връзка на боксьора Кубрат Пулев и Стелиана Янкова не спират. След като стана ясно, че двамата са...

България4 седмици ago

Неочаквано добра новина за Местан след смъртоносното меле ВИДЕО

Шофьорската книжка на Лютви Местан бе върната за… втори път. Това съобщава 24rodopi.com. След катастрофата на 14 април, когато загина...

България4 седмици ago

Съпрузи рискуваха живота си, за да арестуват як български престъпник вместо полицията

Служителка на банка и нейният съпруг от Мумбай рискуваха живота си, за да заковат българин, който е изтеглил пари от...

България4 седмици ago

Андреа бързо смени Кобрата, вижте с кого

Фолк певицата Андреа крие новата си връзка с гадже милионер. Вече няколко пъти блондинката е забелязвана с мистериозен тузар, с...

България4 седмици ago

Десетки се стекоха на погребението на ослепителната Мис Сърбия СНИМКИ

Десетки роднини, близки и фенове се стекоха на погребението на Мис Сърбия. 33-годишната Диана Милойкович си отиде, след като загуби...

Advertisement

Trending