Don't Miss

“Пи Ес Ай“ АД ще се грижи за зимното поддържане на общинската пътна мрежа в община Казанлък

   

На 4 ноември бе сключен договор за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през 2013-2014 г. между Община Казанлък и „Пи Ес Ай“ АД – Стара Загора. Изпълнителят на дейността бе избран след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Договорът е на стойност 60 000 лв. Разплащането на изпълнените и приетите работи ще се извършва въз основа на подробна количествена сметка, в която са отбелязани маршрутът, по който е извършено снегопочистването и/или опесъчаването и/или химическата обработка със съответната механизация, датата, обемът на извършената работа и двустранно подписани протоколи. Изпълнителят се задължава да започне  работа веднага след появяването на необходимост от това и да осъществява дейността по зимното поддържане, включително снегопочистването, като спазва техническите правила и изисквания за поддържане на пътища. Фирмата се задължава също да изготви оперативен план за зимно поддържане и снегопочистване и задължително машините й да са подходящи за работа при нощни условия, както и да привлича допълнителна техника при усложняване на пътната обстановка. Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“  ще се грижи за зимното поддържане и снегопочстването в град Казанлък. То разполага с необходимата техника за уличните платна, с достатъчни количества пясък и сол, както и със средства за ръчно почистване на тротоарите. Ангажимент на кметовете на населените места в общината е зимното поддържане и снегопочистването на тяхна територия, като за целта кметовете на кметства сключват договори с фирми или кооперации за осъществяване на тази дейност.

                break } } else { }