Don't Miss

Община Казанлък навърши 135 години като административна структура

   

С нови услуги за гражданите общинска администрация посреща Деня на българската община. С решение на Общото събрание на НСОРБ от 1998 г. 12 октомври се чества като Ден на българската община. През 2013 г. заедно с официалния празник на общините у нас, Община Казанлък празнува и 135 години от създаването й като административна структура. Връстник на Освобождението, Община Казанлък е една от първите в България, създадена като основна клетка на държавата, имаща важна роля в обществения живот на страната ни. По повод празника, секретарят на община Казанлък Ваня Иванова представи работата на Общината пред медиите. Тя подчерта, че един от приоритетите на настоящото общинско ръководство е подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Това се постига с непрекъснато усъвършенстване на процесите в администрацията и повишаване квалификацията на служителите. 145 са служителите в Общинска администрация, структурирани са в 5 дирекции и 8 отдела. Средната възраст на служителите е около 40 години, като най-младият е на 26 години. Един служител е отличник по продължителност на трудов стаж в Общината – 40 години. Правата, задълженията и отговорностите на Общинска администрация произтичат от 96 закона, 81 подзаконови нормативни акта и 16 наредби на Общински съвет-Казанлък, което показва огромния обем и разнообразие от извършваните административни услуги. През изтеклата една година Община Казанлък реализира два проекта по Оперативна програма „Административен капацитет“ – „Повишаване на ефективността и ефикасността на администрацията“ и „Модерно управление на човешките ресурси“. В рамките на първия проект е изготвен функционален анализ, който сочи, че Община Казанлък попада в категорията добре развиващи се общински администрации. Това е на базата на информация, публикувана на сайта на Министерството на финансите. Община Казанлък е сравнена с 27 общини с население над 50 хил. души. Сравнението е по 8 основни показателя за измерване финансовата устойчивост на общините, като стойностите за Казанлък са около и над средните нива. През последната година Общината бележи значително увеличение на собствените си приходи, както и леко увеличение на рамката на бюджета  – факт, който на фона на общото намаляване на бюджетите на общините, е знак за развитие и просперитет. По индикатор „Население на общински служител“ Община Казанлък се нарежда на 4-то място по административна натовареност и ефикасност след Русе, Ямбол и Перник. Община Казанлък е предоставила повече административни услуги на гражданите, без да са увеличени разходите за администрацията, което е доказателство за висока та ефективност на нейната работа. По проект „Модерно управление на човешките ресурси“ бяха направени обучения за всички служители в Общинска администрация и бяха проучени добри практики в побратимени на Казанлък европейски градове. От 10 октомври 2013 г. предстои назначаването на 20 служители на възраст до 29 години с висше образование по програма „Старт на кариерата“, които ще работят във всички структурни звена на администрацията. За да отговори на все по-нарастващите изисквания на гражданите, Община Казанлък въведе нови електронни услуги. Тя е първата в област Стара Загора, която реализира за жителите си и за гражданите със собственост на територията на общината  съвременна услуга за проверка по интернет и плащане на местните данъци и такси чрез Еpay и Еasypay. Нова услуга е записване за приемен ден на кмета по интернет чрез сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg. Развиха се и административните услуги чрез внедряване на програмния продукт „Архимед“, както и създаване на електронни регистри за гражданското състояние на населението. И до днес, 135 години след сформирането на първия градски съвет с председател Добри Кехайов, Община Казанлък е институцията, която решава съществени въпроси, свързани с развитието на града и населените места, работи в услуга на гражданите, създава условия за развитие на бизнеса, реализира проекти, насочва усилията и потенциала си във всички сфери в името на просперитета на общината като цяло и на нейните жители. По случай 12 октомври  – Деня на българската община, на 11 октомври 2013 г., петък, от 9.00 часа във фоайето на централната сграда на бул. „Розова долина“ 6 кметът на община Казанлък Галина Стоянова ще поздрави общинските служители по случай техния празник и ще  връчи стипендии на даровити ученици. От 11.00 часа в сградата на общинската болница ще се състои финализиране на проекта на Община Казанлък за реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – Казанлък. От 12.00 до 14.00 часа на пл. „Севтополис“ Община Казанлък ще отвори специални информационни гишета с представители на различните структурни звена на Общинска администрация, където всеки гражданин може да получи информация по интересуващите го въпроси.

                break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com