Don't Miss

Община Казанлък стартира проект за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“

   

На 27 март 2015 г. (петък) от 10:00 ч. в зала 6 на Община Казанлък ще се проведе пресконференция във връзка със стартирането на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) e конкретен бенефициент по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи“ по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Предвижда се проектът да е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” – 10 месеца.

Общата стойност на проекта възлиза на 64 966 534,16 лева, от които 55 221 554,04 лева са средствата от Европейския социален фонд и национално съфинансиране в размер на 9 744 980,12 лева. Проектът ще се реализира в 28-те области на страната, като партньори са всички 265 общини, включително Община Казанлък.                 break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com