Don't Miss

Покана за участие в обществено обсъждане по проект „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“

   

Уважаеми дами и господа, Община Казанлък изпълнява проект „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“, ДБФП BG161PO001/5-02/2012/015, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на проекта ще бъдат изготвени инвестиционни проекти за 35 обекта от зоните за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие гр. Казанлък – улици, паркове, зелени площи в междублокови пространства, сгради на  общинска собственос – обекти от образователната инфраструктура. За 17 от тези обекти, преди да пристъпи към изготвянето на работни проекти за тях, Община Казанлък ще проведе широко обществено обсъждане за избора на идея за най-добро обемно пространствено решение. Тези 17 обекта са разпределени в четири групи обекти, като всяка от тях е отделна обособена позиция – Обособена позиция „Обекти на социалната инфраструктура“,  Обособена позиция „Обекти на градската среда – първа група“, Обособена позиция „Обекти на градската среда – втора група“ и Обособена позиция „Обекти на образователната инфраструктура“. Целта на обсъждането е да информира обществеността за намеренията на общината по отношение на обектите, включени в проекта, и да даде възможност за споделяне на мнения, идеи и предложения от гражданите свързани с подобряване/промяна на цялостния облик на посочените обекти или отделни елементи от тях.  Предложенията за промяна/подобряване общия облик или отделни елементи от така представените обекти, следва да бъдат ясни и изпълними и да съответстват на общия архитектурен и облик на заобикалящата обектите среда и на гр. Казанлък като цяло. Част от обектите, за който ще се проведе широко обществено обсъждане за избор на идея за най-добро обемно пространствено решение са:

–          Социални жилища за маргинализирани групи

–          Център за временно настаняване на бездомни хора

–          Парк за отдих и развлечение „Северен“

–          2 парка за отдих и развлечение в кв. „Изток“

–          8 междублокови пространства

–          3 детски градини – ЦДГ № 1 „Здравец“, ЦДГ № 22 „Дъга“ и ОДЗ № 11 „Слънще“

–          и други.

В тази връзка, Община Казанлък организира обществено обсъждане с участието на заинтересовани страни и граждани на тема „Обемно-пространствени решения на четири групи обекти от зоните за въздействие на Интегриран план за градско възстанивяван еи развитие на Община Казанлък“ на 08.11.2013 г. (петък) от 18:00 часа в зала на Литературно-художествен музей “Чудомир”, ул. “Трапезица” № 6, град Казанлък.

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

Този документ е създаден в рамките на проект „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Казанлък и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Община Казанлък, 6100 Казанлък, бул. Розова долина, 6, тел.0431 / 98 201, 98 211, факс 0431 98 266,  www.kazanlak.bg                 break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com