Don't Miss

Стоянова: Няма да има увеличение на таксата за битови отпадъци

   

Разгорещен спор се разрази между общинските съветници по повод промяна на Наредба №26 на Общински съвет Казанлък за определяне и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на община Казанлък. В докладната на кмета Галина Стоянова са посочени следните мотиви, налагащи необходимостта от промяна в наредбата. Определянето на такса битови отпадъци според количеството на битови отпадъци е изведен като основен законов критерий преди повече от десет години. Той съответства на характера и заложения в Закона за местни данъци и такси основен принцип за разходоориентираност при определяне размера на таксата, която се заплаща за извършени от общината услуги. С настоящите промени в Наредба №26 се цели прецизиране на нормите и осъществяване на контрол за определяне броя и вида на съдовете за битови отпадъци при използване на способа за облагане според количеството генериран битов отпадък, което е в съответствие с актуалните промени в ЗМДТ, а именно от 01.01.2015г. да отпадне определянето на размера на такса битови отпадъци върху основа, определена от ОбС – данъчна оценка, отчетна стойност или пазарна цена на недвижимите имоти. Промените са в унисон с още един основен принцип при определяне размера на местните такси, а именно постигане на по-голяма справедливост и прозрачност при определяне и заплащане на местните такси.

СЛУШАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДОБРИН ДРАГНЕВ ОТ „ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК”, ИЗКАЗВАНИЯТА НА НЕНО ВЛАЙКОВ, НА ВАСИЛ САМАРСКИ И КМЕТА ГАЛИНА СТОЯНОВА                 break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com